Algemene voorwaarden van Eloma GmbH 

 

I. Algemeen

1. Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van kracht. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende voorwaarden van de koper of derden zijn niet van toepassing, ook al maken wij niet per geval apart bezwaar tegen de geldigheid ervan, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Deze noodzakelijke toestemming geldt altijd, bijvoorbeeld ook als wij met kennis van de algemene voorwaarden van de koper de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren. Zelfs wanneer wij aan een schrijven refereren dat handelsvoorwaarden van de koper of een derde bevat of daarnaar verwijst, betekent dat niet dat wij instemmen met de geldigheid van die handelsvoorwaarden.
2. Op tekeningen, documentaties en andere informatie behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor. Deze mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt. Op vraag van de verkoper moeten ze onverwijld worden teruggegeven.
3. De koper doet met zijn handtekening een onherroepelijke koopaanvraag voor 4 weken, die door de verkoper moet worden geaccepteerd. De acceptatie gebeurt door de orderbevestiging. Wijzigingen aan de apparaten die de technische vooruitgang dienen, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk voor.
4. Bij afroeporders met of zonder tijdsbestek is de koper verplicht de verkoper ten minste 8 weken van tevoren de gewenste leveringstermijn schriftelijk te melden. Hierbij zijn de op het ogenblik van de levering geldende catalogusprijzen van kracht.
5. Mondelinge afspraken, latere contractwijzigingen, toegezegde eigenschappen van de goederen, leveringstermijnen zijn uitsluitend bindend, als ze schriftelijk werden bevestigd.
6. Voor de orderbevestiging, voor de inontvangstneming van reclamaties en voor de afhandeling van de overeenkomst is alleen de firma Eloma GmbH, 82216 Maisach, Duitsland, bevoegd.
7. De plaats van handeling voor alle uit de contractuele verhouding resulterende verplichtingen is Maisach. Voor alle geschillen uit de zakelijke relatie is de rechter te Maisach bevoegd. Dit geldt ook wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft.

 

II. Afneming

8. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen. Neemt hij deze niet af om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, dan dient hij vanaf de leveringstermijn per dag 0,1% van de netto bestelwaarde exclusief de geldende btw aan opslagkosten te betalen. De koper mag de inontvangstneming van de levering bij onbelangrijke gebreken en licht afwijkende hoeveelheden niet weigeren.

III. Aflevering

9. De levertijd wordt slechts bij benadering aangegeven. Als de bij benadering aangegeven levertijd door de verkoper niet wordt nagekomen, dan dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de door de koper aan te geven nieuwe leveringstermijn ten minste 6 weken moet bedragen. Schadeclaims voor deze levertijd zijn uitgesloten.
10. Wordt de productie of aflevering van de te leveren goederen aantoonbaar vertraagd door overmacht, arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen, dan wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

IV. Verzending, risico en montage

11. Voor zover niet anders is bepaald, gebeurt de verzending af fabriek op risico van de koper of vanaf een door de verkoper te kiezen verzendplaats voor rekening en op risico van de koper.
12. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht een transportverzekering af te sluiten, waarvan de kosten door de koper worden gedragen. Ook de kosten voor het verladen, douanerechten en dergelijke zijn voor rekening van de koper.
13. Indien een afneming dient plaats te vinden, is deze beslissend voor de risico-overgang. Als de besteller het transport van de goederen vanaf de productieplaats naar de plaats van gebruik op zich heeft genomen, draagt de besteller voor de duur van het transport het risico.
14. Voor zover niet anders is bepaald, zijn opstelling, aansluiting en montage van de gekochte goederen zaak van de koper. Hij dient deze werkzaamheden met inachtneming van de desbetreffende overheidsvoorschriften te laten uitvoeren door een geautoriseerde klantenservice van de verkoper of in samenwerking hiermee op eigen kosten en risico zelf uit te voeren.

V. Aansprakelijkheid voor gebreken en reclamaties

15. Claims wegens gebreken verjaren 2 jaar na overhandiging van de goederen. Voor gebruikte voorwerpen aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid voor gebreken.
16. Naar eigen goeddunken doen wij een nieuwe levering of verbeteren wij alle prestaties die gebrekkig blijken te zijn ten gevolge van een situatie die zich aantoonbaar vóór de risico-overdracht voordeed.
17. Op hierbij vervangen onderdelen behouden wij ons de eigendom voor.
18. Er wordt met name geen garantie gegeven op schade die door volgende oorzaken is ontstaan, maar waar wij geen schuld aan hebben:
natuurlijke slijtage, normale slijtage, onvakkundig uitgevoerde ingrepen of reparatiewerkzaamheden door de koper of derden, ongeschikt of onvakkundig gebruik, verkeerde bediening, montage, inbedrijfstelling, foutieve of nalatige behandeling, niet volgens de voorschriften uitgevoerd onderhoud, gebruik van ongeschikte bedrijfs- en reinigingsmiddelen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, zonder onze toestemming uitgevoerde wijzigingen aan de geleverde goederen.
19. Voor het uitvoeren van de reparatie of nieuwe levering die ons redelijkerwijs noodzakelijk lijkt, moet de koper de verkoper de benodigde tijd en gelegenheid geven.
20. Bij terechte reclamaties draagt de verkoper de directe kosten voor de reparatie of nieuwe levering. Bij afleverplaatsen buiten de Bondsrepubliek Duitsland zijn de in totaal door ons te dragen kosten beperkt tot het bedrag avn de bestelwaarde.
21. Indien het gebrek mee werd veroorzaakt door de schuld van de koper, met name door niet-nakoming van zijn plicht tot het voorkomen en beperken van de schade, behoudt de verkoper zich een overeenkomstige schadeclaim voor.
22. De koper heeft naar eigen keuze het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, als – met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsgevallen – een ons vanwege een gebrek aan de geleverde goederen gestelde termijn voor de reparatie of nieuwe levering vruchteloos verstrijkt.
23. De rechten van de koper uit de aansprakelijkheid voor gebreken kunnen zonder toestemming van de verkoper niet worden overgedragen.

VI. Betaling

24. De prijzen gelden af fabriek of andere verzendplaats naar keuze van de verkoper exclusief de op het ogenblik van de levering geldende wettelijke btw.
25. De betaling dient volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden te gebeuren aan Eloma GmbH, Maisach. De verkoper bepaalt welke vorderingen met de ontvangen betalingen worden voldaan. Eventueel aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Bij betaling met een cheque of wissel worden de vorderingen pas met de inning ervan voldaan. Als een betaling per cheque, wissel of automatische afschrijving mislukt, is het resterende bedrag direct betaalbaar en heeft de verkoper het recht zich direct uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding te eisen. Leveringen in het buitenland gebeuren in principe uitsluitend tegen accreditief.
26. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn berekenen wij rente wegens te late betaling volgens de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen (§§ 247, 288 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)).
27. Een restschuld is ongeacht de overeengekomen betalingstermijn direct betaalbaar, als:
a) de koper met twee opeenvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk achterstallig is;
b) de koper zijn betaling staakt, tegen hem surseance van betaling of de faillissementsprocedure werd geopend of aangevraagd of als hij bij zijn schuldeisers uitstel van betaling probeert te verkrijgen of surseance van betaling nastreeft.
28. Bij deelleveringen die op zichzelf volledig functioneel zijn, heeft de verkoper het recht deze deelleveringen apart in rekening te brengen.
29. Met de betalingen van de koper worden eerst eventuele kosten, dan de rente en als laatste de verschuldigde koopprijs vereffend.

VII. Aansprakelijkheid

30. Ook in het geval van schade door plichtsverzuim bij de onderhandelingen over de overeenkomst, zijn wij ongeacht de rechtsgrond (met name ook voor de vergoeding van schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan) uitsluitend aansprakelijk bij opzet, schuldig verzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen, grove nalatigheid van de vennootschapsorganen of leidinggevend personeel of bij schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid.
31. De vergoeding van zuivere financiële schade wordt beperkt door de algemene grondbeginselen van goed vertrouwen, bijvoorbeeld bij een buitenproportionele verhouding tussen bestelwaarde en schadebedrag.
32. Een andere aansprakelijkheid, op welke rechtsgrond dan ook, en met name tot vergoeding van schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, is uitgesloten.

VIII. Terugneming van apparaten

33. Teruggenomen apparaten worden slechts onder de op dat ogenblik geldende voorwaarden van de verkoper ter betaling geaccepteerd. Handelsvertegenwoordigers en andere vertegenwoordigers alsmede medewerkers van de klantenservice zijn slechts bevoegd tot inontvangstneming, als ze een door de verkoper opgestelde, schriftelijke volmacht overleggen. De kosten voor de terugneming, demontage-, transportkosten enz. zijn voor rekening van de koper.
34. Als de door Eloma GmbH geleverde apparaten niet langer worden gebruikt, is de besteller verplicht de apparaten op eigen kosten te verwijderen. Bij de verwijdering moeten de wettelijke voorschriften worden nageleefd.
De besteller stelt Eloma GmbH vrij van alle verplichtingen uit § 10 al. 2 van de Duitse wet op elektrische apparaten (ElektroG) – met name van de verplichte terugneming door de fabrikant en alle daarmee verbonden rechten van derden.
Als geleverde apparaten aan derden worden doorgegeven, is de besteller verplicht dezen er contractueel toe te verplichten de apparaten aan het einde van hun levensduur met inachtneming van de wettelijke voorschriften vakkundig te verwijderen. Als de apparaten opnieuw worden doorgegeven, moeten de derden er contractueel toe worden verplicht de ontvangers van de apparaten een overeenkomstige verplichting op te leggen.
Bij niet-naleving van de bepalingen uit lid 3 is de besteller verplicht de apparaten volgens lid 1 terug te nemen en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te verwijderen. Eloma GmbH dient tegen eventuele claims van derden te worden gevrijwaard.
Een afwijkende overeenkomst voor de terugneming en verwijdering van oude elektrische apparaten door Eloma GmbH is alleen in schriftelijke vorm geldig.

IX. Terugneming van onderdelen

35. Onderdelen worden steeds uitsluitend tegen de geldende voorwaarden van de Verkoper teruggenomen. Principieel geldt dat onderdelen alleen na afspraak met de Verkoper en in de originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Algemeen van terugneming uitgesloten, zijn elektronische onderdelen en geopende besturingsmodulen (printplaten).
Voor teruggegeven onderdelen worden administratiekosten ten bedrage van 10% van de catalogusprijs in rekening gebracht, met een minimum van € 25,00 per levering. Deze kosten vervallen, indien ondanks een schriftelijke bestelling van de klant, door Eloma een verkeerde levering werd verricht.

X. Eigendomsvoorbehoud

36. Alle geleverde goederen en de opbrengst uit de doorverkoop blijven eigendom van de verkoper, tot de volledige betaling van alle vorderingen van de verkoper op de koper. De koper staat zijn vorderingen uit de doorverkoop van de goederen dus aan de verkoper af, tot alle vorderingen uit de koopovereenkomst voldaan zijn.
37. Indien de geldigheid van het eigendomvoorbehoud in het land van bestemming aan bijzondere voorwaarden of bijzondere formele voorschriften is gebonden, dient de koper ervoor te zorgen dat hieraan voldaan is.
38. De koper mag de geleverde goederen vóór de eigendomsovergang niet verpanden of tot zekerheid overdragen. Bij pandbeslag en inbeslagneming of een andere beschikking door derden moet de koper ons hier direct van op de hoogte stellen.
39. Als de koper zich in strijd met de overeenkomst gedraagt, met name bij te late betaling, hebben wij het recht om na aanmaning de goederen terug te nemen. De koper is verplicht tot teruggave. Noch de gebruikmaking van het eigendomsvoorbehoud, noch de beslaglegging op de geleverde goederen door ons geldt als een terugtrekking uit de overeenkomst.
40. Een aanvraag tot het openen van de faillissementsprocedure voor het vermogen van de koper geeft ons het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en de directe teruggave van de geleverde goederen te eisen.
41. Als de overeenkomst wordt ontbonden om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, dan heeft de verkoper het recht een schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering door het gebruik van de goederen.

XI. Vaste berekening van schadevorderingen

42. Wanneer de firma Eloma GmbH het recht heeft een schadevergoeding te eisen, dan kan de firma Eloma GmbH zonder bewijs 25% van de koopprijs als schadevergoeding eisen. Het blijft de firma Eloma GmbH voorbehouden een hogere vergoeding te eisen voor de daadwerkelijke schade.

XII. Gedeeltelijke nietigheid

43. Als een van de bovenstaande bepalingen ongeldig zou zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast.

XIII. Informatie volgens § 33 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG)

44. Uw gegevens met betrekking tot uw bestelling worden bij ons elektronisch opgeslagen.

 

 

(7/2011)