Eloma garantievoorwaarden

 

Eloma GmbH (hierna Eloma genoemd) geeft de eindafnemer onder de volgende voorwaarden garantie op nieuw vervaardigde Eloma producten.De wettelijke garantiebepalingen van de handelaar in de koopovereenkomst met de eindklant blijft onveranderd gelden.

 1. De garantieperiode bedraagt 12 maanden en begint op de dag van de installatie van het apparaat bij de eindafnemer, maar nooit langer dan 18 maanden vanaf de fabriekslevering van het apparaat door Eloma.
 2. Eloma biedt elke eindafnemer gratis een extra jaar garantie aan. De eindafnemer dient zich dan wel binnen 3 maanden na installatie te registreren op de internetpagina www.eloma.com of met de bij het apparaat gevoegde briefkaart via Eloma GmbH, Otto-Hahn Str. 10, 82216 Maisach, Germany.
 3. In dit geval bedraagt de garantieperiode 24 maanden, te beginnen op de dag van de installatie van het apparaat bij de eindafnemer, maar nooit langer dan 30 maanden vanaf de fabriekslevering van het apparaat.
 4. Als bewijs van de installatiedatum en het type apparaat is het overleggen van een schriftelijke bevestiging of installatierekening van de handelaar, distributiepartner of servicepartner door de eindafnemer toereikend.
 5. Binnen de garantieperiode verhelpt Eloma bij eindafnemers in Duitsland en Oostenrijk alle gebreken die aantoonbaar door materiaal- of productiefouten veroorzaakt zijn.
 6. Binnen de garantieperiode levert Eloma bij eindafnemers buiten Duitsland en Oostenrijk uitsluitend reserveonderdelen voor gebreken die aantoonbaar door materiaal- of productiefouten veroorzaakt zijn.Overige betalingen of de vergoeding van arbeidskosten is uitgesloten.
 7. De prestaties onder garantie geschieden naar keuze van Eloma door reparatie, verbetering, uitruil van kapotte onderdelen of het vervangen van het apparaat.
 8. De uitvoer van garantieverplichtingen betekent in geen geval een verlenging of opnieuw beginnen van de garantieperiode.
 9. Vervangen onderdelen worden eigendom van Eloma.
 10. Eloma draagt de transportkosten en -risico's niet.
 11. Zodra de eindafnemer schade of een gebrek vaststelt, dient dit binnen 14 dagen na de vaststelling schriftelijk aan Eloma kenbaar te worden gemaakt.Bepalend hiervoor is wanneer de melding bij een Eloma SERVICE TEAM PARTNER is binnengekomen.
 12. Er kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt bij schade die ontstaat als gevolg van onjuiste installatie, onvakkundige of niet volgens de voorschriften uitgevoerde reparaties, werkzaamheden door niet door Eloma goedgekeurde derden, door verkeerd gebruik, onjuiste bediening of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.Als een verkeerd gebruik geldt in het bijzonder, maar niet voorbehouden tot, het gebruik van vervuild of agressief water, van gas van slechte kwaliteit of van stroom met een ongeschikte sterkte of spanning.Elke schade door overspanning is uitgesloten van garantie.
 13. Elke garantie vervalt wanneer de installatie-instructies van Eloma niet worden nageleefd, wanneer voorgeschreven onderhouds- en inspectiebeurten niet plaatsvinden, of wanneer niet nadrukkelijk door Eloma toegestane schoonmaak- of onderhoudsmiddelen worden gebruikt.
 14. Aan slijtage en verbruik onderhevige onderdelen zoals verlichting, afdichtingen, enz. en glasschade zijn uitgesloten van garantie.De garantie geldt niet voor de natuurlijke slijtage van het apparaat.
 15. Bij schade en functiestoringen die ontstaan ten gevolge van verkalking van het apparaat kan er ook geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.
 16. Elke garantie vervalt ook wanneer onderdelen anders dan de originele reserve- of verbruiksonderdelen van Eloma worden gebruikt, of wanneer de schade of gebreken terug te leiden zijn op het gebruik van deze andere onderdelen.
 17. Deze internationale garantie is geldig in alle landen en kan geldend gemaakt worden voor apparaten met standplaats in alle landen waar de erkende partners van Eloma garantieprestaties leveren conform deze internationale garantievoorwaarden.
 18. Een verplichting om te voldoen aan de garantie kan alleen bestaan wanneer het apparaat correct is gebruikt, conform de technische voorschriften in het land waar het apparaat zijn standplaats heeft.
 19. Voor de internationale garantie van Eloma GmbH jegens eindafnemers geldt het Duitse recht (met uitzondering van de bepalingen in het Weens Koopverdrag, het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)).Alle aanspraken op deze garantie en hieraan gerelateerde geschillen zijn uitsluitend onderhevig aan de rechtspraak van het Landgericht München I, Duitsland.